Danh mục: Led Pha MPE

ĐÈN LED PHA 200W TRẮNG, VÀNG (MSP: FLD-200T/200V)

4,480,000 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm

ĐÈN LED PHA 150W TRẮNG, VÀNG (MSP: FLD-150T/150V)

2,999,000 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm

ĐÈN LED PHA 100W TRẮNG, VÀNG (MSP: FLD-100T/V)

2,199,000 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm

ĐÈN LED PHA 80W TRẮNG, VÀNG (MSP: FLD-80T/80V)

2,050,000 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm

ĐÈN LED PHA 50W TRẮNG, VÀNG (MSP: FLD-50T/50V)

978,000 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm

ĐÈN LED PHA 30W TRẮNG, VÀNG (MSP: FLD-30T/30V)

665,800 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm

ĐÈN LED PHA 20W TRẮNG, VÀNG (MSP: FLD-20T/20V)

523,700 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm

ĐÈN LED PHA 10W TRẮNG, VÀNG (MSP: FLD-10T/10V)

305,700 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm

ĐÈN LED PHA FLD-20RGB (MSP: FLD-20RGB)

813,000 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm

ĐÈN LED PHA FLD-10RGB (MSP: FLD-10RGB)

488,000 VNĐ
Phụ kiện
Bảo hành
Tình trạng
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm